Traductions de cette page?:

Outils pour utilisateurs

Outils du site


nl:cours-libres:accueil
Gedeeld lesmateriaal voor het onderwijs

Een project om toekomstige leerkrachten en studenten in het Franstalige, Engelstalige en Nederlandstalige Belgische en buitenlandse onderwijs in eerste instantie te ondersteunen en hen een bruikbare en flexibele leeromgeving te bieden.

Aan de slag gaan als leerkracht, is moeilijk. Het volhouden mogelijk nog moeilijker. Niet alleen moet je het onderwerp goed kennen en begrijpen om het te kunnen uitleggen, je moet ook het talent hebben om het aan verschillende studenten uit te leggen, elk met hun eigen tempo en problemen. De praktijk leert dat de meeste mensen die starten in het onderwijs, het na een paar jaar al opgeven (zie bijvoorbeeld [Le Soir, 26/10/2021)[https://www.lesoir.be/402649/article/2021-10-26/la-penurie-de-profs-aggravee-par-labandon-des-jeunes] La pénurie de profs aggravée par l’abandon des jeunes - [Le Soir, 25/05/2022](https://www.lesoir.be/444347/article/2022-05-25/isolement-departs-precoces-le-blues-des-nouveaux-profs) Isolement, départs - precoces : le blues des nouveaux profs).

Het lijkt ons daarom nodig dat de beginnende leerkracht alle steun krijgt van de samenleving, zeker ook van zijn collega's. Een 'kit voor nieuwe leraren' bijvoorbeeld, die al het pedagogische materiaal bevat (lessen, handleidingen, oefeningen, leesbladen, beschrijvingen van proeven, maar ook de antwoorden op dit alles, lesplannen en voorbereidingen, kortom alles wat hij nodig zou kunnen hebben voor elk onderwezen onderwerp) en bovendien de expliciete toestemming heeft om alles te wijzigen en te verspreiden zoals hij dat wil. Maar ook dat hij de gelegenheid krijgt om begeleid te worden door ervaren collega's aan wie hij dagelijks om hulp, ondersteuning en advies kan vragen of zijn twijfels kan uiten.

We willen een 'wikipedia van pedagogische bronnen' opzetten waarin elke leraar en elke student gemakkelijk zijn of haar keuze kan maken en alles kan vinden wat hij of zij nodig heeft om één of al zijn of haar cursussen op te bouwen, aangevuld met een collaboratieve oplossing voor hulp en ondersteuning. Zodat onze landen echt 'samenwerkende en ondersteunende lerende naties' worden.

Als vervolg op het [Phyziki-project](http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=13391&do_check=ZIPKTTCUZT) dat we in 2009 zijn gestart met de [ABPPC](https://abppc.be/), de vereniging van Franstalige Belgische leraren in fysica en scheikunde, met de steun van minister van onderwijs [Christian Dupont](https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian%20Dupont), wilden we zoveel mogelijk Franstalige leraren van fysica, scheikunde, biologie en programmeren van alle niveaus (basis-, lager en hoger secundair onderwijs) in alle Franstalige landen (en andere ook, we zullen vertalen) contacteren om te praten over de creatie en delen van pedagogische middelen van elke aard, aantekeningen, oefeningen en hun antwoorden, experimentprotocollen, meerkeuzevragen, video's… En mits voldoende draagvlak, deze oefening ook uitbreiden naar andere talen zoals het Nederlands.

Het doel is om lesplannen en cursusinhoud te ontwikkelen met oefeningen en oplossingen, evenals toetsen (en hun oplossingen) om toekomstige leraren en hun studenten te helpen. Door gebruik te maken van vrije licenties zoals Creative Commons [CC-BY-SA](https://nl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons-licenties#Opbouw), heeft de beginnende leerkracht zo alle vrijheid om dit materiaal aan zijn eigen behoeften aan te passen, met als uitnodiging om deze zoals in [Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/wikipedia) te herverdelen met gelijkaardige permissies.

De inhoud wordt aangevuld met e-mail distributielijsten en discussiekanalen voor peer-to-peer discussies, zowel tussen leraren als tussen leerlingen onderling, en tussen leraren en leerlingen.

We zijn al een internationaal team van - in eerste instantie Franstalige - leerkrachten en zullen in eerste instantie oefenboeken samenstellen met gedetailleerde correcties voor de natuurkundelessen in het algemeen secundair onderwijs. Afhankelijk van de vrijwillige leerkrachten die mee instappen, zullen andere talen en vakken volgen. Het welslagen van dit project zal natuurlijk in grote mate afhangen van de teams die instappen, en de hulp en ondersteuning die we krijgen.

We zullen bronnen verzamelen en op zo'n manier presenteren dat de inhoud gemakkelijk aan te passen is, en gemakkelijk samen te voegen is om aan de behoeften en verwachtingen van elk lesprogramma te voldoen.

We zullen vervolgens aanvullende onderdelen toevoegen:

  1. Theoretische uitleg.
  2. Uitgewerkte voorbeeldoefeningen.
  3. Biografieën en historische elementen.
  4. Experimentele video's en uitleg (zoals die van Khan Academy).
  5. Experimentprotocollen.
  6. ...
  

Bedankt voor je hulp en/of het tonen van uw interesse en steun (in welke vorm dan ook), bijvoorbeeld bijdragen (zelfs kleine), opmerkingen, suggesties, verzoeken, verwachtingen, wensen …

nl/cours-libres/accueil.txt · Dernière modification : 2023/04/05 07:46 de Jurgen